TaTULove POLE

"cudzego nie chcę, o swoje dbam"

Witamy na stronach Stowarzyszenia POLE - Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie wspiera edukację w każdej jej formie, ze szczególnym uwzględnieniem placówek edukacji przedszkolnej.
Obecnie priorytetem Stowarzyszenia jest zakup tablic multimedialnych dla placówek przedszkolnych, a wszelkie zyski z prowadzonej przez stowarzyszenie działalności gospodarczej przeznaczane są na te zakupy celowe.


Uwzględniając powyższe, celami Stowarzyszenia są również:
• działania mające na celu eliminowanie negatywnych, antyspołecznych postaw w środowiskach lokalnych i globalnych,
• tworzenie ośrodków aktywności społecznej, aktywizacja społeczna na poziomie zarówno lokalnym jak i globalnym,
• tworzenie wzorców zachowań obywatelskich, promujących dialog społeczny i porozumienie zróżnicowanych środowisk,
• wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, podnoszenie ich zaradności i samooceny, promocja współpracy i zrzeszania się,
• tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
• organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin problemowych,
• działalność charytatywna,
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
• działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
• wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych,
• kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do społecznie właściwych celów,
• promowanie stylu życia, który łączy cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• działalność na rzecz promocji rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
• działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
• działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, w szczególności skierowana do dzieci i młodzieży.

siedziba Stowarzyszenia: 

ul. Rodziny Połanieckich 27/105

01-924 Warszawa

tel. +48-605-340-309

e-mail: pole@pole.org.pl

KRS: 0000704057 NIP: 118-21-57-882 REGON: 368768180

DAROWIZNY:

nr rachunku:  42 1090 2590 0000 0001 4143 5620