Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący:  Artur Stefański

Członkinie:     Małgorzata Przestrzelska
                 Monika Kuśmierz

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia POLE - Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków niniejszy Regulamin i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością zgodnie z § 24, § 38 oraz § 39 Statutu Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (do pięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
4. Wybrani Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.

§ 2.

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie określonym przez Walne Zgromadzenie na 4 – letni okres kadencji (do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej) i składa się z Przewodniczącego, Sekretarza, Członka.
2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona: Przewodniczącego Komisji, Zastępcę i Sekretarza.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób komisja zobowiązana jest uzupełnić swój skład według zasad określonych w statucie.
4. Najbliższe Walne Zgromadzenie – regulaminowe lub zwołane w tym celu Walne Nadzwyczajne zatwierdza lub odrzuca dokonane w składzie Komisji zmiany.
5. Członkowie komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały walnego w przypadku, gdy:
a) nie wywiązują się z obowiązków członka Stowarzyszenia i Komisji,
b) działają na szkodę Stowarzyszenia.
6. Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 3.

1. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego, a w przypadku powstania Zarządu/ów Oddziału/ów.
2. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach Rady Programowej – jeśli zostanie powołana.

II. KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 4.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 39. Statutu Stowarzyszenia należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
b) kontrolowania opłacania składek członkowskich,
c) składania sprawozdań na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów Terenowych,
d) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu Głównego bądź Zarządów Oddziałów,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) prowadzenie Archiwum Stowarzyszenia, dbałość o jawność i transparentność działań Stowarzyszenia poprzez publikację wszystkich dokumentów w publicznej domenie www.pole.gor.pl .
2. W szczególności dla zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz,
b) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
c) kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminem pracy Zarządu,
d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie,
e) przekładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu sprawozdawczym, w przypadku gdy zarząd nie zwołuje takiego zebrania,
g) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.
h) szczególna dbałość o transparentność działań członków i władz stowarzyszenia, prowadzenie Archiwum i monitorowanie publikacji dokumentacji stosownej dla prac Stowarzyszenia na stronie www.pole.org.pl .

§ 5.

Komisja ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

III. PRZEBIEG PRAC

§ 6.

1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań.
2. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona. O posiedzeniach członkowie winni być powiadomieni skutecznie w czasie umożliwiającym przygotowanie się.
3. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
4. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 7.

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.


§ 8.

1. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego.
2. Do współpracy i opracowania określonych zagadnień komisja może powołać, za zgodą Prezesa Zarządu Głównego rzeczoznawców lub specjalistów.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna powinna żądać zwołania posiedzenia Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidacje szkód.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków komisji rewizyjnej.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności/udziale wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowania są jawne.
6. W uzasadnionych niecierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

§ 9.

1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Komisja prowadzi rejestr swoich decyzji i wniosków w formie uchwał.
3. Uchwałom Komisji nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
4. Zalecenia Komisji Rewizyjnej mogą być przekazane Zarządowi w formie ustnej, w czasie obrad Zarządu lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji Komisji.
5. Z każdego posiedzenia i czynności komisji rewizyjnej powinien być sporządzony protokół zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie komisji.
6. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.