Statut Stowarzyszenia POLE - Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja

Statut Stowarzyszenia POLE -
Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja
(tekst jednolity z dnia 26.10.2017 r.)
Spis treści
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa.
§ 2. Siedziba, obszar działania.
§ 3. Czas trwania i przepisy regulujące.
§ 4. Pieczęcie, legitymacje, odznaki.
§ 5. Zrzeszanie.
§ 6. Oddziały i przedstawicielstwa.
§ 7. Praca na rzecz Stowarzyszenia.
Rozdział 2. Działalność Pożytku Publicznego, cele i środki działania Stowarzyszenia.
§ 8. Działalność Pożytku Publicznego.
§ 9. Cele Stowarzyszenia.
§ 10. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 11. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia.
Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia.
§ 12. Członkowie.
§ 13. Rodzaje członkostwa.
§ 14. Warunki członkostwa.
§ 15. Członkowie wspierający.
§ 16. Członkowie honorowi.
§ 17. Prawa członków zwyczajnych.
§ 18. Obowiązki członków zwyczajnych.
§ 19. Prawa członków wspierających i honorowych.
§ 20. Obowiązki członków wspierających i honorowych.
§ 21. Składki członkowskie.
§ 22. Utrata członkostwa.
§ 23. Odwołania od decyzji Zarządu Głównego o utracie członkostwa.
Rozdział 4. Organy Stowarzyszenia.
§ 24. Władze Stowarzyszenia.
§ 25. Pełnienie funkcji w Stowarzyszeniu, kadencje.
§ 26. Podejmowanie uchwał.
§ 27. Walne Zgromadzenie.
§ 28. Zwoływanie zgromadzeń członków, sposoby obrad, archiwizacja.
§ 29. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 30. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 31. Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§ 32. Prace Zarządu Głównego.
§ 33. Kompetencje Zarządu Głównego.
§ 34. Zarząd Główny– pełnomocnictwa.
§ 35. Zarząd Główny - zatrudnianie pracowników.
§ 36. Zarząd Główny – reprezentowanie Stowarzyszenia, zobowiązania.
§ 37. Utrata mandatu członka Zarządu Głównego.
§ 38. Komisja Rewizyjna.
§ 39. Komisja Rewizyjna – kompetencje.
§ 40. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej.
§ 41. (wykreślono)
Rozdział 5. Działalność Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
§ 42. Obowiązki Stowarzyszenia – OPP.
§ 43. Zakres sprawozdań.
§ 44. Sprawozdawczość dla rządu.
Rozdział 6. Rada Programowa Stowarzyszenia.
§ 45. Inicjowanie Rady Programowej.
§ 46. Powoływanie Rady Programowej.
§ 47. Skład Rady Programowej.
Rozdział 7. Majątek i fundusze.
§ 48. Tworzenie majątku Stowarzyszenia.
§ 49. Środki pieniężne, dochody Stowarzyszenia i ich przeznaczenie.
§ 50. Środki Stowarzyszenia – wskazania.
§ 51. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia.
Rozdział 8. Zmiany Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 52. Zmiany Statutu Stowarzyszenia.
§ 53. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
Rozdział 9. Oddziały Terenowe.
§ 54. Powoływanie Oddziałów Terenowych.
§ 55. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, powoływanie Zarządu Oddziału.
§ 57. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału.
§ 58. Terminy zwoływania Zgromadzeń Oddziału i określenie zakresu obrad.
§ 59. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Oddziału.
§ 60. Kompetencje Zarządu Oddziału.
§ 61. Rozwiązanie/ likwidacja Oddziału Stowarzyszenia.
§ 62. Komisja Rewizyjna.
§ 63. Podejmowanie uchwał Zarządu Oddziału.
§ 64. Uzupełnianie składu Zarządu Oddziału.
Rozdział 10. Przepisy przejściowe.
§ 65. Wejście w życie Statutu.


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Nazwa.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie POLE - Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem – jest Organizacją Pożytku Publicznego.

2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, w szczególności zaś w języku angielskim, obwiązujące tłumaczenie nazwy na język angielski brzmi: FIELD – Association for Polish Civil Structural Evolution.

§ 2. Siedziba, obszar działania.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3. Czas trwania i przepisy regulujące.

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu – zwanego dalej Statutem.

§ 4. Pieczęcie, legitymacje, odznaki.

1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią podłużną i/lub okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd Główny.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.
3. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów. Stowarzyszenie może ustanawiać i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń nadawać odznakę honorową.


§ 5. Zrzeszanie.

1. Stowarzyszenie może być członkiem związków, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, na podstawie formalnego wniosku co najmniej jednego z członków Zarządu Głównego.

§ 6. Oddziały i przedstawicielstwa.

Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Terenowe oraz przedstawicielstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami niniejszego Statutu.

§ 7. Praca na rzecz Stowarzyszenia.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz/lub osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2.
Działalność Pożytku Publicznego, cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 8. Działalność Pożytku Publicznego.

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego służącą realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.


§ 9. Cele Stowarzyszenia.

Celami Stowarzyszenia są:
a) działania mające na celu eliminowanie negatywnych, antyspołecznych postaw w środowiskach lokalnych i globalnych,
b) tworzenie ośrodków aktywności społecznej, aktywizacja społeczna na poziomie zarówno lokalnym jak i globalnym,
c) tworzenie wzorców zachowań obywatelskich, promujących dialog społeczny i porozumienie zróżnicowanych środowisk,
d) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, podnoszenie ich zaradności i samooceny, promocja współpracy i zrzeszania się,
e) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
f) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin problemowych,
g) działalność charytatywna,
h) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
l) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
n) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
o) wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych,
p) kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do społecznie właściwych celów,
q) promowanie stylu życia, który łączy cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
r) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
s) promocja i organizacja wolontariatu,
t) działalność na rzecz promocji rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
u) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
v) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
w) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, w szczególności skierowana do dzieci i młodzieży.

§ 10. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do osób fizycznych i instytucji, pomoc którym realizuje cele Stowarzyszenia,
b) współpracę lokalną, regionalną, międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,
c) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
d) wymianę i edukację społeczną i kulturalną,
e) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży, w szczególności do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
f) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
g) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań społecznych,
h) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży, w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
i) działalność szkoleniową i informacyjną mającą na celu propagowanie celów społecznych Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,
j) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
k) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami życia społecznego,
l) przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,
m) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
n) rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
o) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,
p) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
q) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia,
r) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,
s) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,
t) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
u) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
v) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
w) współpracę z placówkami oświatowymi, w szczególności: przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi,
x) współpracę z samorządami, mediami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
y) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
z) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
aa) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
bb) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
cc) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych Organizacji Pożytku Publicznego i może być prowadzona jako odpłatna i/lub nieodpłatna działalność statutowa.

§ 11. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §8 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8, które są celami pożytku publicznego.
5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu Głównego.


Rozdział 3.
Członkowie Stowarzyszenia


§ 12. Członkowie.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13. Rodzaje członkostwa.

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

§ 14. Warunki członkostwa.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
d) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
e) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,
f) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
g) przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.
3. Walne Zgromadzenie, na umotywowany wniosek co najmniej jednego członka Zarządu Główny, może większością zwyczajną podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia członka, nie spełniającego kryteriów o których mowa w § 14.ust.1 pkt. a)-g).

§ 15. Członkowie wspierający.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
a) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
b) udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §14 ust. 1 pkt b)-e), i/lub ust. 3.
3. Zarząd Główny może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

§ 16. Członkowie honorowi.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §14 ust. 1 pkt a)-e), i/lub ust. 3.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Główny za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w miarę możliwości w trakcie specjalnie zwołanego Walnego Zgromadzenia.

§ 17. Prawa członków zwyczajnych.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
c) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.


§ 18. Obowiązki członków zwyczajnych.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
c) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
d) regularnego płacenia składek członkowskich,
e) uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków
f) przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

§ 19. Prawa członków wspierających i honorowych.

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §17 pkt 3, 4 oraz 5.

§ 20. Obowiązki członków wspierających i honorowych.

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Głównym Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 21. Składki członkowskie.

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22. Utrata członkostwa.

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,
b) śmierci członka Stowarzyszenia,
c) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
f) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
g) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
h) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
i) braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
j) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
k) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
l) (skreślono).
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd Główny stwierdza w uchwale.

§ 23. Odwołania od decyzji Zarządu Głównego o utracie członkostwa.

1. Od uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Głównego Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział 4. Organy Stowarzyszenia

§ 24. Władze Stowarzyszenia.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna
4) Rada Programowa Stowarzyszenia (w przypadku powołania).

§ 25. Pełnienie funkcji w Stowarzyszeniu, kadencje.

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Pełnienie funkcji w Stowarzyszeniu nie wyklucza jednocześnie postanowień § 7. ust. 2 i 3 niniejszego Statutu.
3. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 26. Podejmowanie uchwał.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 27. Walne Zgromadzenie.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera Prezes Zarządu Głównego lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu Głównego, a następnie spośród wszystkich zebranych wybierany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Przewodniczący w miarę potrzeb może powołać prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie niezbędnym.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 28. Zwoływanie zgromadzeń członków, sposoby obrad, archiwizacja.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd Główny podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia na oficjalnym publikatorze Stowarzyszenia t.j. portalu www.pole.org.pl, co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka/ów, zawiadomienie może odbywać się drogą pisemną.
5. Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, może odbywać się w trakcie telekonferencji i/lub przy użyciu innych środków przekazu cyfrowego, jeśli nikt z zainteresowanych członków nie zgłosi racjonalnie umotywowanego sprzeciwu.
6. W razie braku kworum, Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołuje się w drugim terminie, 30 minut od wyznaczonego terminu pierwszego zebrania. Decyzje i uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie są prawomocne.
7. Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8. Obradami Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kieruje wybrane Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.
9. W przypadku określonym w § 28. pkt. 5 do uznania ważności obrad, konieczny jest zapis cyfrowy obrad, który jednocześnie stanowi stenogram Zgromadzenia. Zapisy obrad przechowywane są w Archiwum Stowarzyszenia wraz z inną dokumentacją.
10. Archiwum Stowarzyszenia jest prowadzone i zarządzane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jest jego powiernikiem.
11. Stenogramy i/lub pliki z cyfrowym zapisem posiedzeń Zgromadzeń podawane są do publicznej wiadomości w domenie www.pole.org.pl – która jest oficjalnym Dziennikiem pracy Stowarzyszenia.

§ 29. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w §23 ust. 3,
d) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu Głównego pisemnie, forma elektroniczna jest akceptowalna.

§ 30. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
b) uchwalenie Statutu i jego zmian,
c) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi Głównemu i Zarządom Oddziałów Terenowych absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów, z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne,
g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej 50% +1 liczby członków.
3. W przypadku braku wymaganej w § 30. ust. 2 liczby członków, uchwały zapadają na zebraniu w drugim terminie odbytym po upływie 30 minut od pierwszego terminu Zebrania, zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

§ 31. Zarząd Główny Stowarzyszenia.

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd Główny wybierany jest w głosowaniu jawnym, w wyborach bezpośrednich.
3. Wyboru Prezesa spośród członków Zarządu Głównego dokonuje Walne Zgromadzenie, w pozostałym zakresie Zarząd Główny konstytuuje się niezwłocznie po wyborze.
4. Zarząd Główny składa się z co najmniej trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu Głównego, a także Sekretarz w randze Wiceprezesa oraz Skarbnik w randze Wiceprezesa. Skład w miarę realnych potrzeb administracyjnych Stowarzyszenia, może być powiększony o dodatkowych Wiceprezesów i/lub Członków.

§ 32. Prace Zarządu Głównego.

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę realnych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu Głównego.
3. Decyzje, uchwały i inne akty w tym sprawozdania, podejmowane przez Zarząd Główny, dotyczące Stowarzyszenia są publikowane przez Prezesa Zarządu Głównego, lub osoby przez niego powołane, do publicznej wiadomości w domenie www.pole.org.pl.

§ 33. Kompetencje Zarządu Głównego.

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
c) realizacja celów Stowarzyszenia,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
e) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
f) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
g) nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia oraz samych Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia, w razie uzasadnionej konieczności, interwencyjne kierowanie ich pracami,
h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
j) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
k) zatrudnianie i zwalnianie pracowników wykonujących prace dla Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w tym zakresie,
l) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
m) przyjmowanie i wykluczanie członków,
n) ustalenie dla Stowarzyszenia wzorów; pieczęci, godła, flagi, etc.,
o) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
p) składanie, w miarę konieczności, wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych jest upoważniony: - jednoosobowo Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, lub dwóch członków Zarządu Głównego – w tym Wiceprezes i Skarbnik.
5. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na wskazane cele zgodne
z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku Stowarzyszenie może zakładać w ramach kapitału żelaznego odrębne fundusze celowe, których składniki majątkowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora.
6. Dokumenty, umowy, porozumienia i pisma podpisuje Prezes jednoosobowo lub osoby przez niego upoważnione.

§ 34. Zarząd Główny– pełnomocnictwa.

Zarząd Główny może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

§ 35. Zarząd Główny - zatrudnianie pracowników.

Zarząd Główny do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może w miarę potrzeb:
1) tworzyć biura,
2) zatrudniać pracowników,
3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§ 36. Zarząd Główny – reprezentowanie Stowarzyszenia, zobowiązania.

1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i podejmowania wiążących decyzji bieżących dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia upoważniony jest: jednoosobowo - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu Głównego – w tym Wiceprezes i Skarbnik.
2. Sposób podejmowania decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia reguluje § 33 ust. 4 tj. „Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych jest upoważniony jednoosobowo - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu Głównego – w tym Wiceprezes i Skarbnik.”
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.

§ 37. Utrata mandatu członka Zarządu Głównego.

1. Utrata mandatu członka Zarządu Głównego następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
2. Rezygnację członek Zarządu Głównego składa pisemnie Prezesowi Zarządu Głównego.
3. Do utraty mandatu członka Zarządu Głównego stosuje się odpowiednio przepisy §22 ust. 1 pkt 2-9, 11 i 12.
4. Utratę mandatu członka Zarządu Głównego stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
5. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku do reszty Zarządu Głównego nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
6. W razie rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Prezesa, do końca kadencji.

§ 38. Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego lub Zarządów Oddziałów Terenowych.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
6. Protokoły z prac Komisji Rewizyjnej zamieszczane są do publicznej wiadomości w domenie www.pole.org.pl .

§ 39. Komisja Rewizyjna – kompetencje.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
b) kontrolowania opłacania składek członkowskich,
c) składania sprawozdań na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów Terenowych,
d) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu Głównego bądź Zarządów Oddziałów,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) prowadzenie Archiwum Stowarzyszenia, dbałość o jawność i transparentność działań Stowarzyszenia poprzez publikację wszystkich dokumentów w publicznej domenie www.pole.gor.pl .
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności/udziale wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

§ 40. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej.

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 37.

§ 41. (wykreślono)


Rozdział 5. Działalność Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

§ 42. Obowiązki Stowarzyszenia – OPP.

1. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza:
1) roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty,
2) roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

§ 43. Zakres sprawozdań.

Do zakresów sprawozdań, o których mowa w § 42. ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.

§ 44. Sprawozdawczość dla rządu.

Stowarzyszenie niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, przekazuje właściwemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w § 42. Statutu.

Rozdział 6. Rada Programowa Stowarzyszenia.

§ 45. Inicjowanie Rady Programowej.

1. Członkom Stowarzyszenia przysługuje inicjatywa w sprawie utworzenia Rady Programowej Stowarzyszenia.
2. W przypadku powołania Rada Programowa Stowarzyszenia staje się organem Stowarzyszenia.
2. Zadaniem Rady Programowej jest ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, opiniowanie i doradzanie władzom Stowarzyszenia.

§ 46. Powoływanie Rady Programowej.

Zarząd Główny może, w miarę realnych potrzeb, działając na podstawie uargumentowanego realnie wniosku Członków Stowarzyszenia, powołać uchwałą Radę Programową w liczbie członków przez siebie ustalonej.

§ 47. Skład Rady Programowej.

W skład Rady Programowej mogą być powoływani członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, osoby reprezentujące członków wspierających, a także sympatycy Stowarzyszenia nie będący jego członkami w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Rady.

Rozdział 7.
Majątek i fundusze

§ 48. Tworzenie majątku Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
d) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
e) zbiórek publicznych,
f) dochodów licytacji, przetargów,
g) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
h) dochodów z kapitału,
i) dochodów z działalności gospodarczej,
j) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 49. Środki pieniężne, dochody Stowarzyszenia i ich przeznaczenie.

1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
a) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
b) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
c) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

§ 50. Środki Stowarzyszenia – wskazania.

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, powinny być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb Stowarzyszenia, jak najszybciej przekazane na to konto.

§ 51. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w każdym dopuszczalnym prawem przedmiocie.

Rozdział 8. Zmiany Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 52. Zmiany Statutu Stowarzyszenia.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania oraz bezwzględnej obecności Prezesa Zarządu Głównego.
2. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wtedy i tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 53. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania oraz bezwzględnej obecności Prezesa Zarządu Głównego.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wtedy i tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa równocześnie sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia.


Rozdział 9. Oddziały Terenowe.

§ 54. Powoływanie Oddziałów Terenowych.

1. Oddziały Terenowe mogą być powoływane w miarę potrzeb uchwałą Zarządu Głównego, po zebraniu założycielskim członków na danym terenie, na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.
2. Oddziały Terenowe mają osobowość prawną.

§ 55. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, powoływanie Zarządu Oddziału.

1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walne Zgromadzenie członków Oddziału, które dokonuje wyboru Zarządu Oddziału Terenowego spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie, składających się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika w randze Wiceprezesa. W miarę uzasadnionych potrzeb kierownictwa Oddziału skład Zarządu Oddziału może zostać rozszerzony.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału, w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 57. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego:
a) na wniosek Zarządu Oddziału,
b) na wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) na wniosek Zarządu Głównego.


§ 58. Terminy zwoływania Zgromadzeń Oddziału i określenie zakresu obrad.

Zarząd Oddziału Terenowego zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 59. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Oddziału.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego należy:
a) uchwalanie programu działalności Oddziału,
b) ocena działalności na danym terenie,
c) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
e) wybór członków Zarządu Oddziału,
f) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Oddziału,