Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia POLE Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja

Regulamin
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia POLE -
Polska Obywatelska Liniowa Ewolucja.

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Właściwości i kompetencje Walnego Zgromadzenia określa statut Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia, w sposób i terminach opisanych w Statucie Stowarzyszenia.
4. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem się.
5. Porządek obrad i termin Walnego Zgromadzenie Członków ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.
6. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzenie Członków, Zarząd Główny Stowarzyszenia załącza porządek obrad.
7. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.
8. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego:
a) prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
b) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
c) wybór Sekretarza,
d) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
e) udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
f) sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
g) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
h) podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
i) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie Walnego Zgromadzenia,
j) sporządzenie i podpisanie protokołu – wspólnie z sekretarzem Zgromadzenia;
k) protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
l) przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu zaszły zmiany, które trzeba zgłosić do Sądu.
9. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
10. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - osoby zaproszone, członkowie honorowi i współpracujący.
11. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
12. Członkami zwyczajnymi są: założyciele oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia.

Rozdział 2. Sprawy wyborcze

13. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia.
14. Wybory władz następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
15. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia - po uzyskaniu zgody kandydata.
16. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną.
17. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Główny i Komisją Rewizyjną – w trybie przewidzianym przez statut Stowarzyszenia. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór wewnętrzny, dotyczący działań merytorycznych i finansowych.
18. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:
1) Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarza Zarządu Głównego w randze Wiceprezesa, Skarbnika Zarządu Głównego w randze Wiceprezesa – tworzących Prezydium Zarządu Głównego,
2) w miarę potrzeb, dodatkowych wiceprezesów i członków,
3) Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
19. Władze Stowarzyszenia konstytuują się niezwłocznie po wyborach.

Rozdział 3. Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

20. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, może odwołać Prezesa Zarządu Głównego lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio pkt. 18.
21. Walne Zgromadzenie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich działania.

Rozdział 4. Podejmowanie uchwał

22. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
23. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
24. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.
25. Na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w sprawach objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu.

Rozdział 5. Zatwierdzanie sprawozdań i udzielanie absolutorium

26. Wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia projekty planu pracy rozpatrywane są w trybie określonym w pkt. 18.
27. Komisja Rewizyjna przygotowuje wniosek wcześniej, przed zebraniem - po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Zarządu Głównego.
28. Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
29. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza termin zebrania w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Rozdział 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
31. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Rozdział 7. Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia

32. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.
33. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
a) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia (z wyłączeniem możliwości zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
b) zarządza wybory sekretarza,
c) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
d) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
e) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
f) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
g) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
h) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia, lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz podjęte uchwały.

Rozdział 8. Przepisy końcowe

34. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
35. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na umotywowany wniosek Zarządu Głównego lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.
36. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
37. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 15 września 2017 wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.